Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

   

Naziv organa: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad Republike Slovenije za mladino

    

Odgovorna oseba: Tin Kampl, direktor

  

Datum prve objave kataloga: 7. avgust 2006

(pred tem v sklopu kataloga Ministrstva za šolstvo in šport; sedanjega Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport)

  

Datum zadnje spremembe kataloga: 17.6.2019

 

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.ursm.gov.si/si/o_uradu/informacije_javnega_znacaja/

 

Druge oblike kataloga: Katalog informacij javnega značaja je v fizični obliki dostopen tudi na naslovu Urada Republike Slovenije za mladino

 

Naslov: Masarykova 16, 1000 Ljubljana

Telefon: (01) 400 57 90

Faks: /

Elektronski naslov: gp-ursm.mizs(at)gov.si

 

 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

 

 

2.a Podatki o organizaciji organa

 

Urad Republike Slovenije za mladino je organ v sestavi Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

 

Opis delovnega področja organa:
 
Urad Republike Slovenije za mladino, kot organ v sestavi Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, opravlja naloge in izvaja ukrepe, s katerimi spodbuja in razvija organiziranost mladih, njihovo participacijo v družbenih procesih, neformalno izobraževanje mladih, informiranje in svetovanje za mlade, mobilnost in mednarodno sodelovanje mladih ter boljše poznavanje mladine. Urad spremlja aktivnosti mladinskih in drugih organizacij, evalvira njihovo delo, izobražuje in usposablja izvajalce dejavnosti za mladinsko delo na nacionalni in lokalni ravni.
 
Urad izpolnjuje mednarodne obveznosti in zagotavlja izvajanje mednarodnih sporazumov in programov. V skladu z evropskimi normami mladinskega dela, si prizadeva za uravnotežen razvoj mladinskih struktur in mladinske politike tudi na lokalnem nivoju.
 
Za zagotavljanje boljših sistemskih pogojev za mladinsko delo Urad pripravlja ustrezne pravne oziroma zakonske podlage.
 
Področja delovanja:
  

- podpora mladinskih organizacij pri delovanju in izvajanju projektov,
- podpora projektov drugih nevladnih organizacij,
- pomoč pri delovanju mreže mladinskih centrov,
- pomoč pri izgradnji mladinskih prenočišč,
- osveščanje in vzpodbujanje strpnosti ter medkulturnega učenja,
- pomoč pri vzpostavitvi nacionalnega mladinsko informativnega svetovalnega središča,
- priznavanje in vrednotenje neformalnega in priložnostnega učenja,
- spodbujanje prostovoljnega dela mladih,
- mednarodno sodelovanje, podpora programov mobilnosti mladih, mednarodne izmenjave  prostovoljcev, vključevanje v mednarodne integracijske projekte ipd.,
- podpora permanentnih raziskav mladine in drugim aktivnostim za boljše razumevanje mladih,
- idr.

    

Seznam drugih organov z delovnega področja: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

 

 

2.b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

 

 

Vesna Orehek
podsekretarka
Masarykova 16, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 400 52 62
e-pošta: vesna.orehek(at)gov.si

 

 

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa

 

 

- Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10 in št. 21/2018-ZNOrg)

- Zakon o mladinskih svetih (Uradni list RS, št. 70/00 in 42/10)

- Pravilnik o registraciji in vodenju registra mladinskih svetov (Uradni list RS, št. 60/01 in 85/01 popr.)

- Pravilnik o izvajanju Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 47/11)

- Uredba Erasmus+

 

Povezave na državne registre predpisov:

 

- Uradni list Republike Slovenije

- Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije

- Gradiva Državnega zbora Republike Slovenije v obravnavi

 

Predpisi Evropske Unije:

 

- Dostop do zakonodaje Evropske unije
 

 

 

2.č Seznam predlogov predpisov

    

/

  

2.d Seznam strateških in programskih dokumentov

 

- Resolucija o Nacionalnem programu za mladino 2013 - 2022

- Resolucija Sveta o prenovljenem okviru evropskega sodelovanja 2010-2018

- Priporočilo Sveta o mobilnosti mladih prostovoljcev v Evropski uniji (2008)

- CoE Agenda 2020

 

 

2.e Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

  

 

 

 

Razvid upravnih postopkov

 

 

 

 

Urad Republike Slovenije za mladino vodi upravne postopke in izdaja odločbe na prvi stopnji v zadevi podelitve statusov delovanja v javnem interesu v mladinskem sektorju organizacijam. Na drugi stopnji odloča Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

  

Urad Republike Slovenije za mladino vodi upravne postopke in izdaja odločbe na prvi stopnji v zadevi sofinanciranja programov v mladinskem sektorju. Na drugi stopnji odloča Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.  

  

Urad Republike Slovenije za mladino vodi Register mladinskih svetov lokalnih skupnosti in izdaja potrdila o vpisu ter o registraciji.

 

 

2.f Seznam uradnih evidenc, s katerimi organ upravlja

 

 

- Register mladinskega sveta Slovenije in mladinskih svetov lokalnih skupnosti  (datum zadnje posodobitve 6.5.2019)

 


- Evidenca organizacij v javnem interesu v mladinskem sektorju (datum zadnje posodobitve 12. 11. 2018)

 

 

- Evidenca priznanj za izjemne dosežke v mladinskem sektorju (datum zadnje posodobitve 15. junij 2018)

 

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

 

- Prek elektronske ter navadne pošte

  

- Opis fizičnega dostopa na naslovu: Masarykova 16, 1000 Ljubljana (IV. nadstropje).

 

  

4. Enotni stroškovnik

  

Urad Republike Slovenije za mladino zaračunava materialne stroške posredovanja informacij javnega značaja na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja oziroma Stroškovnika iz njenega 17. člena. Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, ki presegajo 20 evrov (z vključenim DDV).

 

 

5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

  

- seznam nevladnih organizacij s statusom delovanja v javnem interesu v mladinskem sektorju
- seznam mladinskih svetov lokalnih skupnosti
- seznam nacionalnih mladinskih organizacij

- dokumenti o postopkih Javnega poziva za sofinanciranje programov mladinskega dela

- dokumenti o postopkih Javnega razpisa glede podpore zaposlovanja mladih