AKTUALNO

Nov prispevek k opolnomočenju mladih in njihovi karierni orientaciji

 

 

 

 

Center za poklicno izobraževanje in Pedagoški inštitut sta v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo ter ob podpori Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport pripravila znanstveno publikacijo Karierni ter osebnostni in socialni razvoj mladih: pogledi, pristopi, izzivi.

  

Monografija s poglobljenim vpogledom v zdajšnje pristope k vseživljenjski karierni orientaciji na evropski in nacionalni ravni izpostavlja nekatere pomembne razmisleke o konceptualnem razumevanju povezanosti osebnostnega, socialnega in kariernega razvoja mladih ter izpostavlja pristope za nadgraditev zdajšnjih in oblikovanje novih pristopov za pripravo mladih na njihovo uspešno zasebno in delovno življenje v sodobni družbi. Vsebina monografije je usmerjena v otroke in mladostnike v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju, katerih prihodnost na sodobnem trgu dela je nepredvidljiva. »Pri tem smo se osredinili zlasti na prepoznavanje individualnih dejavnikov ter dejavnikov v družinskem, šolske in širšem družbenem okolju, ki se na podlagi izsledkov mednarodnih raziskav znanja in drugih raziskav izobraževanja povezujejo s kariernimi odločitvami in potmi mladih,« sta v uvodni besedi zapisala Urška Štremfel in Miha Lovšin, ki sta monografijo uredila. Ob teoretskih izhodiščih, ki so rezultat raziskovanja in povezovanja različnih znanstvenih disciplin, sta avtorja posebno pozornost namenila snovanju pristopov, katerih končni cilj je usmerjen v zgodnje opolnomočenje posameznika ali posameznice za osebnostno, socialno in karierno rast.

  

V Uradu RS za mladino v zvezi z najnovejšo monografijo še posebej pozdravljamo namen dela, s katerim želijo avtorji pri strokovni javnosti in pri oblikovalcih izobraževalnih politik spodbuditi zavedanje o pomenu veščin vodenja kariere za uspešnost posameznika in celotne družbe.

Direktor Urada RS za mladino mag. Peter Debeljak na Brdu pri Kranju: »Resolucija je korak v pravi smeri«Na Brdu pri Kranju je v torek, 4. novembra 2014 v organizaciji Mladinskega sveta Slovenije potekal Posvet o mladinskem sektorju 2014, ki sta se ga med drugimi udeležila tudi ministrica  za znanost, izobraževanje in šport dr. Stanka Setnikar Cankar in direktor vladnega Urada za mladino mag. Peter Debeljak. Ministrica je v uvodni besedi poudarila, da je veliko število udeležencev »dober znak, da so mladi ambiciozen, motiviran in dobro organiziran sektor ter tako kompetenten partner pri oblikovanju mladinskih politik.«

  

Namen posveta, ki so se ga udeležili tudi številni predstavniki mladinskih organizacij celotnega mladinskega polja, je bil pregled dogajanja v mladinskem sektorju v zadnjem letu ter oblikovanje smernic in priporočil, ki bodo omogočala rast in razvoj mladinskega polja v prihodnje. »Mladinski sektor je nepogrešljiv partner pri celostnem in uspešnem razvoju mladih«, je v pogovoru s predsednico Mladinskega sveta Teo Jarc izpostavila ministrica dr. Setnikar Cankarjeva in dodala, da je skrb za mlade ena od prioritet Vlade RS. Ministrica  je mladim zagotovila, da bo Svet Vlade RS za mladino oblikovan še v tem letu, saj je po njenem mnenju le učinkovito medresorsko sodelovanje ključ za doseganje dobrih rezultatov na področju mladinske politike. Ministrica je še poudarila, da Urad RS za mladino organizacijsko ostaja znotraj Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in tako za mlade tudi v bodoče predstavlja ključni komunikacijski kanal v odnosu do Vlade RS.

  

Na posvetu so se udeleženci dotaknili tudi teme priznavanja neformalnih kompetenc mladih, ki so poleg formalnega znanja v postopkih zaposlovanja vedno bolj v ospredju. Eno od ključnih nalog Urada RS za mladino tako po besedah ministrice predstavlja opredelitev standardov in normativov za določitev oblik neformalnega učenja in njihovo umestitev v Nacionalno ogrodje kvalifikacij.

  

Ob tej priložnosti so organizatorji posveta predstavili tudi skupno Resolucijo o razvoju mladinskega sektorja in mladinske politike 2014, ki pomeni po besedah avtorjev orodje za lažje izvajanje zagovorništva na vseh ravneh, saj z njo kot sektor izpostavljajo ukrepe, ki so ključni za krepitev le-tega. Direktor Urada za mladino mag. Peter Debeljak, ki so mu ob koncu posveta tudi predali omenjeno resolucijo, je ob tej priložnosti povedal, da ne more obljubiti, da bodo vsi našteti predlogi tudi izpeljani, da pa bodo zagotovo vse točke resolucije natančno proučili in skušali poiskati možnosti za njihovo uresničitev.