Skoči na vsebino

AKTUALNO

Javna objava Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju

 

Z današnjim dnem se začenja uradna javna obravnava Predloga sprememb in dopolnitev zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju EVA 2015-3330-0073.

  
Slovenija se je med države, ki imajo mladinski sektor, mladinsko delo in mladinsko politiko urejene na normativni ravni, uvrstila leta 2010 s sprejemom Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10). S sprejemom tega zakona se je omogočilo poleg vertikalnega pristopa tudi začetek urejanja mladinske politike na horizontalnem nivoju.

  
Tako je ta zakon: opredelil pojme, potrebne za lažje razumevanje in izvajanje zakona; določil javni interes v mladinskem sektorju; izpostavil nosilce in subjekte v javnem interesu; določil pogoje za pridobitev statusa v javnem interesu za organizacije v mladinskem sektorju in vse postopke, potrebne za izvedbo podelitve statusa; opredelil pristojnosti upravnega organa, pristojnega za mladino; vzpostavil podlago za delovanje Sveta Vlade RS za mladino; opredelil postopke za sofinanciranje programov v mladinskem sektorju; omogočil sofinanciranje tistih programov, ki jih izvajajo subjekti s statusom v javnem interesu; vzpostavil pravno podlago za pripravo in izvedbo Nacionalnega programa za mladino, ki je povezal resorje; opredelil avtonomijo mladinskega sektorja na lokalni ravni ter določil pogoje za pridobitev državnih priznanj na tem področju.

  
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Urad RS za mladino sta v vlogi predlagateljev sprememb pripravila predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (ZJIMS), ki ureja vprašanja, ki so se Uradu RS za mladino oziroma organizacijam v mladinskem sektorju porajala tekom izvajanja ZJIMS. Predlog sprememb je pripravila posebna delovna skupina, sestavljena iz predstavnikov mladinskega sektorja in ministrstev.

  
Predlagane spremembe predvidevajo določene izboljšave na mladinskem področju, ki zadevajo predvsem:

  

-  jasno definicijo pojma »mlad«, 

- jasen postopek podeljevanja statusa delovanja organizacij v javnem interesu v mladinskem sektorju,

- pravilen način zbiranja osebnih podatkov v zvezi s preverjanjem pogojev za podeljevanje statusa v javnem interesu v mladinskem sektorju ter obdelave teh podatkov,
-  opredelitev zasnov v zvezi z raziskavami na področju mladine,
- ureditev postopka podeljevanja javnega pooblastila za izvajanje nalog nacionalnih agencij in kontaktnih točk s spremljajočimi aktivnostmi.

  
Pri pripravi in oblikovanju dopolnitev ter sprememb ZJIMS je preko Sveta vlade RS za mladino aktivno sodeloval tudi mladinski sektor oziroma predstavniki v svetu, saj so organizacije v mladinskem sektorju v zvezi z ZJIMS tudi same zaznale potrebe po spremembah, kar se je odrazilo tudi v njihovih predlogih.

  
Zainteresirano javnost pozivamo k posredovanju dodatnih predlogov, do katerih se bo pred vložitvijo zakona v medresorsko usklajevanje znotraj Vlade RS opredelila tudi že omenjena delovna skupina. Rok za pripombe je 14.4.2017. Predloge in pripombe bo pregledala delovna skupina za pripravo predlogov in sprememb ZJIMS. Predlog sprememb in dopolnitev zakona  je objavljen na e-uprava, v rubriki e-demokracija. Vabljeni k sodelovanju.


Urad RS za mladino

 

Direktor Urada RS za mladino mag. Peter Debeljak na Brdu pri Kranju: »Resolucija je korak v pravi smeri«

Na Brdu pri Kranju je v torek, 4. novembra 2014 v organizaciji Mladinskega sveta Slovenije potekal Posvet o mladinskem sektorju 2014, ki sta se ga med drugimi udeležila tudi ministrica  za znanost, izobraževanje in šport dr. Stanka Setnikar Cankar in direktor vladnega Urada za mladino mag. Peter Debeljak. Ministrica je v uvodni besedi poudarila, da je veliko število udeležencev »dober znak, da so mladi ambiciozen, motiviran in dobro organiziran sektor ter tako kompetenten partner pri oblikovanju mladinskih politik.«

  

Namen posveta, ki so se ga udeležili tudi številni predstavniki mladinskih organizacij celotnega mladinskega polja, je bil pregled dogajanja v mladinskem sektorju v zadnjem letu ter oblikovanje smernic in priporočil, ki bodo omogočala rast in razvoj mladinskega polja v prihodnje. »Mladinski sektor je nepogrešljiv partner pri celostnem in uspešnem razvoju mladih«, je v pogovoru s predsednico Mladinskega sveta Teo Jarc izpostavila ministrica dr. Setnikar Cankarjeva in dodala, da je skrb za mlade ena od prioritet Vlade RS. Ministrica  je mladim zagotovila, da bo Svet Vlade RS za mladino oblikovan še v tem letu, saj je po njenem mnenju le učinkovito medresorsko sodelovanje ključ za doseganje dobrih rezultatov na področju mladinske politike. Ministrica je še poudarila, da Urad RS za mladino organizacijsko ostaja znotraj Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in tako za mlade tudi v bodoče predstavlja ključni komunikacijski kanal v odnosu do Vlade RS.

  

Na posvetu so se udeleženci dotaknili tudi teme priznavanja neformalnih kompetenc mladih, ki so poleg formalnega znanja v postopkih zaposlovanja vedno bolj v ospredju. Eno od ključnih nalog Urada RS za mladino tako po besedah ministrice predstavlja opredelitev standardov in normativov za določitev oblik neformalnega učenja in njihovo umestitev v Nacionalno ogrodje kvalifikacij.

  

Ob tej priložnosti so organizatorji posveta predstavili tudi skupno Resolucijo o razvoju mladinskega sektorja in mladinske politike 2014, ki pomeni po besedah avtorjev orodje za lažje izvajanje zagovorništva na vseh ravneh, saj z njo kot sektor izpostavljajo ukrepe, ki so ključni za krepitev le-tega. Direktor Urada za mladino mag. Peter Debeljak, ki so mu ob koncu posveta tudi predali omenjeno resolucijo, je ob tej priložnosti povedal, da ne more obljubiti, da bodo vsi našteti predlogi tudi izpeljani, da pa bodo zagotovo vse točke resolucije natančno proučili in skušali poiskati možnosti za njihovo uresničitev.