Skoči na vsebino

JAVNI RAZPIS ZA IZBOR OPERACIJ S PODROČIJ SOCIALNIH IN DRŽAVLJANSKIH KOMPETENC MLADIH

 

 

Objava rezultatov javnega razpisa

 

Rezultati javnega razpisa

 

 

 

Objavljen je drugi popravek javnega razpisa

 

V Uradnem listu RS, št.10/2014 je bil dne 7. 2. 2014 objavljen popravek javnega razpisa in sicer:

 

"V objavi javnega razpisa za izbor operacij s področij socialnih in državljanskih kompetenc mladih, objavljenega v Uradnem listu RS št. 3, dne 10. 1. 2014, pod Ob-1001/14, se na podlagi sklepa št: OP RČV/3/1/30-2-MIZŠ o spremembi sklepa št. OP RČV/3/1/30-0-MIZŠ o dodelitvi sredstev za instrument Javni razpis za izbor operacij s področij socialnih in državljanskih kompetenc mladih (št. sklepa 3033-15/2013-SVLR/40 z dne 6.2.2014) v točki 24. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev popravi datum, tako da se besedilo pravilno glasi:

 

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 25. 02. 2014 do 12. ure. Vloge z zahtevano vsebino morajo v zaprti ovojnici, opremljene z obrazcem z vidno oznako »NE ODPIRAJ – prijava na JAVNI RAZPIS ZA IZBOR OPERACIJ S PODROČIJ SOCIALNIH IN DRŽAVLJANSKIH KOMPETENC MLADIH«, ki je del razpisne dokumentacije, prispeti na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad RS za mladino, Masarykova 16, 1000 Ljubljana.

 

Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo, v določenem roku, ne glede na način dostave, prispele v glavno pisarno Urada RS za mladino.

 

Neustrezno označene in nepravočasno prispele vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in vrnjene prijavitelju."

 

 

Objavljen je popravek javnega razpisa za izbor operacij s področja socialnih in državljanskih kompetenc mladih (Uradni list RS št. 7/14, z dne 31. 01. 2014), s katerim se v 8. točki popravi besedilo in datum, tako da se pravilno glasi: Obdobje v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva (predvideni datum začetka in konca črpanja sredstev): Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške nastale od 1.1.2014 do 31.12.2014. Obdobje upravičenosti izdatkov je od datuma podpisa pogodbe do 31. 5. 2015. 

Povezava do besedila v Uradnem listu RS:  

http://www.uradni-list.si/_pdf/2014/Ra/r2014007.pdf#!/r2014007-pdf

 

 

 

Objavljen je javni razpis za izbor operacij s področij socialnih in državljanskih kompetenc mladih.

 

 

Datum objave javnega razpisa: 10. 1. 2014.

Rok za oddajo vlog na javni razpis: 25. 2. 2014 do 12. ure.

Izdajatelj: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Status: zaključen razpis.

Kontaktna oseba: Matija Vilfan, tel.št. (01) 400 54 79, e-naslov: matija.vilfan(at)gov.si

 

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Skupna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša 800 tisoč evrov.

 

Objava javnega razpisa v Uradnem listu RS, 10. 1. 2014, št. 3/2014.

 

Razpisna dokumentacija:

·

1