Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV MLADINSKEGA DELA V LETU 2013

 

 

 

Obrazec za spremljanje števila aktivnih udeležencev

 

 

Obrazec Evidenca - .doc  - .pdf

 

 

 

 

  

Predstavljamo vam obrazec "Evidenca", ki vam bo v pomoč pri vodenju pregleda aktivnih udeležencev vašega programa. Namen je trojni: a) standardizacija merjenja aktivnega udeleženca", b) pomoč organizacijam pri pristopu do merjenja in c) okrepitev potencialov URSM pri dokazovanju učinkov mladinskega dela, predvsem v okviru načrtovanja novih instrumentov, povezanih z evropskimi sredstvi.

 

Uporaba obrazca je opcijska, saj lahko seveda še naprej uporabljate svoje mehanizme merjenja in registracije udeležencev (recimo skladno z Zakonom o prostovoljstvu), vendar pa vas opozarjamo, da jih je treba nadgraditi s kategorijo "starost", v kolikor tega trenutno še ne omogočajo.

 

Glede opredeljevanja "aktivnega udeleženca" ostajamo zavezani dosedanji večletni praksi, po kateri se za aktivne udeležence v procesih mladinskega dela štejejo tisti, ki nastopajo v vlogi načrtovalcev, ustvarjalcev, oblikovalcev, organizatorjev, izvajalcev, proizvajalcev in nosilnih udeležencev, ki participirajo in so vključeni v organizirane ali druge procese neformalnega učenja in ne nastopajo v vlogi pasivnih gledalcev, poslušalcev, obiskovalcev, uporabnikov storitev in proizvodov ali podobno.

 

Izbira načina vodenja evidence aktivnih udeležencev (aktivni udeleženec se vpiše v evidenco dogodka ali pa število aktivnih udeležencev oceni vodja) je glede na naravo dogodkov (seminar, usposabljanje, tabor, javna tribuna, dnevni klubski program MC...) prepuščena presoji organizacije, vendar pa je ob uporabi "ocene vodje" organizacija dolžna poskrbeti za alternativna dokazila (fotografije, poročila medijskih hiš...). Organizacija obrazec "Evidenca" hrani na svojem sedežu (podobno kot ostala dokazila) pri tem pa velja, da mora biti dokazilo URSM na voljo na vpogled.

 

 

 

 

 

 

Rezultati Javnega poziva za sofinanciranje mladinskega dela v letu 2013

 

 

 

Urad RS za mladino objavlja rezultate Javnega poziva za sofinanciranje mladinskega dela v letu 2013. V letu 2013 bo na podlagi rezultatov sofinancirano 92 mladinskih organizacij, med temi je 13 nacionalnih mladinskih organizacij, 51 mladinskih centrov in 28 drugih nevladnih organizacij, skupni znesek dodeljenih sredstev pa bo 1.240.000,00 evrov.

Delež sofinanciranja organizacij je v primerjavi s prejšnjimi leti v povprečju višji. Namen javnega razpisa je podpora mladinskemu delu in razvoju mladinskega sektorja v Sloveniji in sicer letos prvič preko sofinanciranja prijavljenih programov samo tistim mladinskim organizacijam, ki imajo status delovanja v javnem interesu na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju. Programski poudarek v letu 2013 je namenjen učnim procesom, ki potekajo v okviru mladinskih organizacij, ki sledi viziji mladinskega sektorja in sicer razviti mladinske organizacije, kot učeče se okolje. Objavi rezultatov bo sledilo vročanje individualnih odločb ter pogodb za sofinanciranje.

 

 

 

 

Sklep

Priloge 1,2,3, k Sklepu predstojnika in Zapisniku 3. seje strokovne komisije

 

Zapisnik 2. seje strokovne komisije

Zapisnik 3. seje strokovne komisije

 

Rezultati v obliki pdf (omogoča iskanje in zajem podatkov)

skupina DNO

skupina MC

skupina NMO

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------

 

V Uradnem listu RS, št. 01/2013 (4. januar 2013) je objavljen Javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega dela v letu 2013. Povezavo na objavo besedila celotne razpisne dokumentacije najdete tukaj. Priloga - informativni vzorec obrazcev

 

 

Prijavo na javni poziv in pogodbeno določena poročila, je potrebno v roku izpolniti in oddati preko spletne aplikacije, ki se nahaja na spletnem naslovu razpisi.mlad.si. INFORMATIVNI DAN O JAVNEM POZIVU ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV MLADINSKEGA DELA V LETU 2013 je bil v petek,11. januarja 2013, ob 10. uri, v konferenčni dvorani Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Masarykova 16, Ljubljana.

 

 

 

 

 

Vprašanja in odgovori

 

 

1. V točki 3.2.2. javnega poziva je pod B navedeno, da izvajalec izvaja servisno dejavnost posebnega pomena v mladinskem sektorju. Servisna dejavnost je sicer nekoliko razložena v točki 4.3, vendar vas vseeno prosimo za dodatno razlago, kaj vse lahko štejemo kot servisno dejavnost.

 

 

Servisna dejavnost pomeni aktivnosti, s katerimi prijavitelj pripomore k dvigu kakovosti mladinskega dela. Ob tem je potrebno, da izpolnjuje tudi vse v razpisu naštete alineje, ki med drugim vključujejo: dolgoročnost programa, dve redno zaposleni osebi na programu, sodelovanje med vladnimi in nevladnimi strukturami, ipd. Mladinsko delo opredeli Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju in gre za specifične oblike dela z mladimi, s katerimi se spodbuja aktivno participacijo in integracijo mladih v družbo. Slednje se lahko dogaja na različnih področjih. Prednostna so tista, ki jih opredeli že imenovani zakon in predvsem osnutek nacionalnega programa za mladino (izobraževanje, zaposlovanje, bivanjske razmere, zdravje in dobro počutje, kultura, trajnostni družbeni razvoj). Organizacija, ki opravlja servisno dejavnost je torej v presečišu mladinskega dela in področij nacionalnega programa. Razvija inštrument oziroma aktivnosti, ki okrepi prispevek mladinskega dela na posameznem področju.

Gre torej za široko definicijo, ker je tudi polje samo široko. V primerjavi s prejšnimi javnimi razpisi Urada RS za mladino, kjer je bila servisna dejanost prepoznana kot dejavnost posebnega pomena, za katero je prijavitelj lahko pridobil dodatne točke, je v letošnjem razpisu to posebej izpostavljeno predvsem zaradi možnosti za organizacije, ki svoje aktivnosti bolj usmerjajo v servisno dejavnost na račun opravljanja mladinskega dela z mladimi.

 

2.

V točki 4.3 Izhodišča za pripravo in izvedbo programov drugih nevladnih organizacij (str. 13) je zapisano, da je v letu 2013 dodatno prednostno področje aktivni državljan, pomemben pa je tudi strukturirani dialog. Je ti dve področji nujno potrebno vključiti v program izvajalca?

Če izvajate aktivnosti na teh dveh področjih lahko pridobite dodatne točke pri ocenjevanju vaše vloge, niso pa pogoj za pridobitev sredstev. Pogoj pa je, da prijavitelj zbere vsaj minimalno število točk, kar pomeni, da morajo biti ostale aktivnosti toliko bolj obsežne.

 

3. V točki 4.3 (str. 14) je prav tako zapisano, da bo razpisovalec pri ugotavljanju in priznavanju vsebin posebnega pomena upošteval upravičene navedbe v prijavljenem programu na podlagi zadostne in smiselne celote vseh naštetih elementov. Kot prvi element je navedeno: »izvajalec zagotavlja podporo za učinkovito uporabo instrumentov mladinske politike na evropski ravni«. Prosimo za razlago navedenega elementa ter informacijo, če je naveden element nujno potrebno izpolnjevati.

Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju in nacionalni program za mladino ter ostali instrumenti za razvoj mladinske politike v Slovenii so del naporov, ki so jih države članice opredelile kot pomembne za mlade v EU strategiji za mlade. Omenjeno strategijo in vse druge pomembne dokumente, ki jih je sprejel Svet EU, lahko najdete na naši spletni strani pod rubriku Zakonodaja. Tudi s temi dokumenti lahko ugotovite, v kolikšni meri vaši programi in aktivnosti sovpadajo s področji pomembnimi za mladinsko politiko.

 

4. Na informativnem dnevu so bili izpostavljeni tudi aktivni udeleženci. Vaš odgovor na enega od vprašanj v povezavi z njimi je bil, da moramo prijavitelji v prijavi aktivne udeležence opredeliti, saj je njihova vloga odvisna tudi od interpretacije. Na naših tekmovanjih iz znanja in srečanjih sodelujejo mladi, ki se morajo za udeležbo na teh tekmovanjih in srečanjih pripravljati – že za šolski nivo, še posebej pa za državnega oziroma za mednarodne olimpijade. Tako te mlade razumemo in upoštevamo kot aktivne udeležence, saj na omenjenih aktivnostih ne sodelujejo le pasivno (npr. poslušajo predavanje), ampak imajo aktivno vlogo. Omenjeno je bilo tudi, da bo aktivne udeležence potrebno spremljati s pomočjo evidenčnih list (ime, kontakt, podpis). Vsako leto izvedemo več tekmovanj iz znanja in srečanj, na katerih na šolskem oz. izbirnem nivoju sodeluje po več tisoč mladih. Ta tekmovanja se pogosto z našo pomočjo izvajajo na različnih šolah, mentorji pa nato v naš sistem vpisujejo vse potrebne podatke. Tako je praktično nemogoče po vseh šolah v Sloveniji zbrati izpolnjene evidenčne liste in podpise udeležencev (prav tako pa bi bila to dodatna administrativna obremenitev predvsem za mentorje). Poleg tega gre pri nekaterih stvareh za varovanje osebnih podatkov. Že pri objavi imen najboljših s tekmovanj smo v preteklosti namreč naleteli na težave, zato moramo tudi to upoštevati. Prosimo za predlog, kako bomo lahko to rešili.

 

Strinjamo se z vami, da so udeleženci na vaših programih aktivni, vendar pa smo v letošnjem razpisu želeli to opredeliti še nekoliko ožje in zaradi tega napovedali potrebo po spremljanju udeležencev tekom izvajanja programa. S tem bo URSM prišel tudi do pomembnega indikatorja, s katerimi bo lahko opredelil število mladih aktivnih v mladinskem delu.

URSM izpostavlja, da je evidenčni list k pozivu 2013 dodan primeroma in ne izključno. V kolikor organizacija aktivne udeležence že spremlja s pomočjo drugih evidenčnih listov in to lahko na poziv izkaže, bodo le ti za poziv URSM sprejemljivi.

Razen v izjemnih primerih, URSM ne bo zahteval evidenčnih listov kot prilogo k poročilu ali prijavi programa za sofinanciranje, potrebno pa je, da imajo organizacije te evidence urejene pri sebi, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov seveda in na voljo za morebiten vpogled s strani URSM.

URSM je pripravil strukturo evidenčnega lista, ki zajema le nekaj podatkov o udeležencih (ime in priimek, starost ter podpis). To so pravzaprav podatki, ki nas na URSM zanimajo. Ta evidenčni list lahko uporabijo tiste organizacije, ki še nimajo vzpostavljene evidence svojih aktivnih udeležencev. Druge, kot na primer vaša organizacija, pa predlaganega evidenčnega lista ne potrebuje, saj imate izdelan svoj sistem spremljanja.