Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

MLADINSKO DELO

  

Mladinsko delo je prostovoljna in usmerjena aktivnost mladega posameznika v njegovem prostem času in je vezana na okolje zunaj družine, formalnega izobraževanja ali zaposlitve. Te aktivnosti so del neformalne učne poti mladega človeka, ki prispeva predvsem k njegovemu osebnostnem in socialnem razvoju, hkrati pa ima tudi vpliv na skupnost, v katerem živi. Mladinsko delo prvenstveno omogočajo mladinske organizacije in nevladne organizacije, ki delajo z mladimi.

  

Mladinsko delo se pogosto zamenjuje s študentskim delom ali zaposlovanjem mladih, vendar teh pojmov ne gre mešati. Vseeno pa predstavlja prav  mladinsko delo pomemben prispevek k večji zaposljivosti mladih.

Mladinski delavec

  

Poklicni profil mladinskega delavca vključuje različne tipe kadrov, predvsem v okviru organizacij v mladinskem sektorju. Mladinski delavci se ukvarjajo z mladimi v obliki vodenja organizacij ali skupin mladih, projektnega dela, informiranja, prostovoljstva, različnih neformalnih izobraževanj ter druge strokovne podpore mladim. Mladinski delavci pomagajo mladim razvijati njihove sposobnosti in talente predvsem na zunajšolskih področjih, s čimer mladi dopolnjujejo šolska znanja. Mladinski delavec usmerja mlade pri njihovem razvoju in jim nudi izkušnje na življenjsko pomembnih področjih. V komunikaciji z mladimi izvaja in oblikuje programe mladinskega dela. Mladinski delavec je strokovnjak za organiziranje, izvedbo in vrednotenje (evalvacijo) dejavnosti mladih v prostem času ter umeščanje te dejavnosti v družbene procese načrtovanja in odločanja. Skupaj z mladimi načrtuje programe, posamezne projekte, jih implementira, vodi in nadzira ostalo osebje, vodi in upravlja organizacijo, sodeluje z drugimi strokovnjaki, starši, mladimi in skupinami v skupnosti. Mladinski delavec skrbi tudi za razvoj institucij, ki skrbijo za participacijo mladih. Za mladinskega delavca je ključnega pomena, da zna k aktivnemu sodelovanju pri posameznih projektih, delavnicah in neformalnih izobraževanjih privabiti čim več mladih. Mladinski delavec mora znati mlade motivirati in jih navduševati, da svoj prosti čas kar se da koristno uporabijo za razvoj svojih sposobnosti, obenem pa mora upoštevati potrebe, ki jih imajo mladi. Z mladimi mora biti v neposrednem stiku, se povezovati z njimi, da jih potem lahko bolje razume. Skrbeti mora za njihov razvoj. Vloga mladinskega delavca obsega več sklopov: - neformalno izobraževanje in usposabljanje mladih za mladinsko delo, - Prostovoljno mladinsko delo - informiranje in svetovanje za mlade; - participacija, aktivno državljanstvo, človekove pravice; - mednarodno mladinsko delo; - mobilnost mladih; - raziskovalno delo mladih. - spodbujanje in krepitev moči mladih, - promocija enakih možnosti ter družbenega vključevanja

  

Ker v Sloveniji za opravljanje poklica mladinskega delavca ni mogoče pridobiti javno veljavne izobrazbe oziroma javne listine o usposobljenosti za opravljanje tega poklica je Urad RS za mladino podal pobudo za pripravo poklicnega standarda in kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti za mladinskega delavca/mladinsko delavko. Predlog pobude je dne 5.3.2015 obravnaval pristojni področni odbor za poklicne standarde in pobudo sprejel ter potrdil, zato je Center RS za poklicno izobraževanje pričel s postopki priprave predloga poklicnega standarda in kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti.

  

  

Poklicni standard za mladinskega delavca/mladinsko delavko je bil dne 13.12.2016 sprejet na Strokovnem svetu RS za poklicno in strokovno izobraževanje.

  

Na podlagi Javnega razpisa za izbor projektov s področja državljanskih, socialnih in kulturnih kompetenc v obdobju 2009 do 2012 ki ga je financirala Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: "Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja", prednostne usmeritve »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistema izobraževanja in usposabljanja« je bila oblikovana tudi mreža konzorcijskih partnerjev Mladinski delavec, ki je pripravila vsebinske podlage za kompetence mladinskega delavca.