Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

MLADINSKI SEKTOR

   

Mladinski sektor v Sloveniji zaznamuje različnost oblik združevanja mladih v mladinske organizacije ter pestrost organizacij za mlade, tako javnih, kot zasebnih. Omenjeni moment s svojim pristopom v obliki neposrednega zakonskega prepoznavanja mladinskih svetov ter sistema podeljevanja statusov delovanja v javnem interesu prepoznava in krepi tudi Urad RS za mladino. Organizacije v mladinskem sektorju lahko klasificiramo na različne načine, v grobem pa jih glede na vlogo in pomen za razvoj mladinskega dela in mladinske politike lahko delimo na mladinske svete, nacionalne mladinske organizacije, mladinske centre in najbolj raznorodno skupino, to je druge nevladne organizacije. Preko pridobljenega statusa delovanja v javnem interesu je posamezni organizaciji omogočena dostopnost do posameznih instrumentov v mladinskem sektorju, tudi finančnih.

   

Mladinski svet Slovenije

 

Mladinski svet Slovenije je krovna mladinska organizacija v Sloveniji, ki združuje 16 mladinskih nevladnih organizacij različnih interesnih, nazorskih ali političnih usmeritev. MSS zastopa interese mladih pri nacionalnih oblasteh in v mednarodnih združenjih ter sodeluje pri spodbujanju razvoja mladinske politike.

 

 

Več o Mladinskem svetu Slovenije najdete na:
  

http://www.mss.si

 

Pravilnik o registraciji in vodenju registra mladinskih svetov (pdf datoteka, 103 kB)

 

 

Zakon o Mladinskih svetih, v slovenščini (pdf datoteka, 87 kB)

 

 

Zakon o Mladinskih svetih, v angleščini (pdf datoteka, 127 kB)

 

   

Mladinski sveti lokalnih skupnosti

     

Mladinski sveti lokalnih skupnosti so nosilci mladinskega dela in mladinske politike na lokalni ravni ter predstavljajo osnovo za sodelovanje mladih v lokalnih skupnostih. Od sprejetja Zakona o mladinskih svetih v letu 2000 se ustanavljajo v posameznih lokalnih skupnostih kot združevalni in predstavniški organ lokalnih mladinskih organizacij in lokalnih enot večjih mladinskih organizacij.

 

Mladinski sveti lokalnih skupnosti zastopajo interese mladih pri lokalnih (občinskih) oblasteh in se z njimi dogovarjajo o aktivnosti, sredstvih ter infrastrukturi, ki bo namenjena mladim. Prav tako imajo v skladu z zakonom pravico do dajanja mnenj v vseh zadevah, obravnavanih v občinskih organih, ki zadevajo mlade. S svojim delovanjem spodbujajo dejavnosti mladinskih organizacij, skrbijo za informiranje njihovega članstva in širše javnosti o politiki lokalne skupnosti, predvsem na področjih, ki zadevajo mlade.

 

Ustanavljanje MSLS (pdf datoteka, 336 kB)

 

Ustanovitev MSLS v treh korakih, shema (pdf datoteka, 43 kB)

Register Mladinskega sveta Slovenije in mladinskih svetov lokalnih skupnosti (posodobljeno

  17.6.2019)

 

 

Mladinski centri

 

    

Mladinski center je organizirano funkcionalno središče za mlade, ki ga zagotavlja lokalna skupnost ali druga pravna oseba javnega ali zasebnega prava oziroma fizična oseba, v katerem se izvajajo programi v mladinskim sektorju in mladinsko delo na lokalni ravni.

  

Mladinski centri:

    
- skrbijo za pogoje delovanja, druženja in drugih dejavnosti mladih posameznikov, ne glede na to, ali so člani mladinskih organizacij ali ne, in mladinskih organizacij lokalnih skupnosti;
- skrbijo za mladinsko infrastrukturo;
- zagotavljajo ustrezne prostorske pogoje in opremo za izvajanje mladinskega dela ter zagotavljajo ustrezno usposobljenost kadrov za podporo mladinskemu delu;
- nudijo pogoje za razvoj ustvarjalnih in kritičnih mladih posameznikov;
- razvijajo in izvajajo programe na področju informiranja in svetovanja ter neformalnega učenja;
- sodelujejo pri izvajanju mobilnosti mladih, prostovoljnem mladinskem delu, aktivnem državljanstvu, raziskovalnem delu mladih in pri povezovanju na mednarodni ravni in
- dajejo podporo drugim programom v mladinskem sektorju v lokalnem okolju.

  

Mladinski centri v Sloveniji se na nacionalni ravni združujejo v dve mrežni organizaciji, in sicer Mrežo MaMa in Ustanovo Pohorski bataljon.

 

Nacionalne mladinske organizacije

 

      

Nacionalna mladinska organizacija je prostovoljna organizacija, katere večino vodstva in članstva predstavljajo mladi v starosti od 14 do 29 let in je organizirana ter deluje na nacionalnem nivoju in ima večje število članov, organizirano v lokalnih enotah organizacije. Njen namen je predstavljanje in razvijanje interesov mladih, opravljanje mladinskega dela v skladu s statutom organizacije in spodbujanje mladih k združevanju in participaciji v družbi.

  

Mladinska organizacija, katere člani so pripadniki italijanske ali madžarske narodne skupnosti oziroma romske skupnosti, lahko pridobi status nacionalne mladinske organizacije ne glede na pogoje glede članstva in teritorialne organiziranosti.

  

Trenutno v Sloveniji deluje 14 nacionalnih mladinskih organizacij s statusom delovanja v javnem interesu:

   

 

1. Gasilska zveza Slovenije – Mladinski svet
2. Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov

3. Slovenska demokratska mladina SDM

4. Društvo mladinski ceh
5. Zveza študentskih klubov Slovenije
6. Mlada Slovenija
7. Zveza tabornikov Slovenije
8. Društvo SKAM - Skupnost katoliške mladine

9. Mladi forum SD
10. Planinska zveza Slovenije, Mladinska komisija
11. Nova generacija SLS
12. Zveza slovenske podeželske mladine

13. Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija

14. Sindikat študentov, dijakov in mladih brezposelnih

 

 

Druge nevladne organizacije

 

       

Druge nevladne organizacije so nevladne, neprofitne ter prostovoljne organizacije, ki ne sodijo v nobeno od treh, zgoraj navedenih skupin, in na nacionalnem oz. regionalnem nivoju izvajajo mladinske programe in programe za mlade. Mednje sodijo tudi organizacije, ki izvajajo tako imenovane podporne in servisne programe za mlade, to je programe, ki prispevajo k večji kvaliteti mladinskega dela, mladinske politike ali položaja mladih v Sloveniji.