Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SVET VLADE RS ZA MLADINO

  

V letu 2009 je Vlada RS kot posvetovalno telo vlade pri vprašanjih, ki zadevajo položaj mladih v družbi vzpostavila Svet Vlade RS za mladino, ki med drugim predlaga ukrepe in spremlja upoštevanje interesov mladine v politikah na državni ravni, daje vladi ter pristojnim ministrstvom pobude in predloge za urejanje posameznih vprašanj na področju mladine in predvsem spodbuja sodelovanje mladih v teh procesih. Svet, ki ga vodi minister za izobraževanje, znanost in šport,  sestavljajo pa predstavniki mladinskih organizacij in vlade.

  

Svet je strokovno in posvetovalno telo Vlade Republike Slovenije, ki zanjo opravlja strokovne naloge in ji nudi pomoč pri odločanju o zadevah s področja mladih. Strokovne, organizacijske in administrativne naloge za Svet opravlja Urad RS za mladino.

  

Svet Vlade RS za mladino spremlja, ugotavlja in ocenjuje položaj mladih v družbi, spremlja in ocenjuje vpliv mladinskega dela in mladinske politike na družbene spremembe, predlaga ukrepe in spremlja upoštevanje interesov mladine v drugih politikah na državni ravni, obravnava in daje mnenje k predlogom zakonov in drugih predpisov ter ukrepov Vlade Republike Slovenije, ki se nanašajo na področje mladinskega dela, mladinskih politik in življenja mladih nasploh, razpravlja in daje mnenje pristojnim institucijam o aktualnih vprašanjih mladih, daje pobude in predloge za urejanje posameznih vprašanj na področju mladine, daje predloge in priporočila glede financiranja dejavnosti mladih, obravnava trende programskih in finančnih načrtov mladinskih organizacij ter drugih, ki sodelujejo na področju mladine, daje Vladi Republike Slovenije ter pristojnim ministrstvom predloge, pobude in priporočila za uresničevanje zaveze po krepitvi mladinske razsežnosti v posameznih sektorskih javnih politikah, spodbuja sodelovanje mladih v različnih posvetovalnih in soodločevalskih telesih na državni in lokalni ravni, spodbuja in skrbi za mednarodno povezovanje in izvajanje prevzetih mednarodnih obveznostih povezanih z mladino. 

   

Delo Sveta določa Poslovnik Sveta Vlade RS za mladino.

 

 

Svet ima predsednika in devetnajst članov, ki so imenovani po načelu dvopartitne sestavljenosti:

 

Predstavniki mladinskih organizacij in združenj:

·         3 predstavniki nacionalnih mladinskih organizacij,

·         1 predstavnik Mladinskega sveta Slovenije,

·         1 predstavnik mladinskih svetov lokalnih skupnosti,

·         1 predstavnik Študentske organizacije Slovenije,

·         1 predstavnik Dijaške organizacije Slovenije,

·         1 predstavnik mladinskih organizacij v reprezentativnih sindikatih,

·         1 predstavnik mladinskih centrov

·         1 predstavnik drugih nevladnih organizacij, ki delujejo na področju mladine.

 

S strani predstavnikov Vlade RS ga sestavljajo:
- Ministrica za izobraževanje, znanost in šport kot predsednica,
- 1 predstavnik Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
- 1 predstavnik Ministrstva za kulturo,
- 1 predstavnik Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
- 1 predstavnik Ministrstva za javno upravo,
- 1 predstavnik Ministrstva za zdravje,
- 1 predstavnik Ministrstva za okolje in prostor,
- 1 predstavnik Kabineta predsednika vlade,
- 1 predstavnik Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko,
- 1 predstavnik Urada Republike Slovenije za mladino.

 

 

Člani sveta Vlade Republike Slovenije za mladino na dan 31. januar 2019

 

  

Zapisniki sej 2013-2014

Zapisniki sej 2017-2021