Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SVET EVROPE

 

SVET EVROPE IN MLADINA


Sektorsko področje, ki je vezano na mladino, opredeljuje smernice, programe in zakonodajne instrumente za razvoj skladne in učinkovite mladinske politike na lokalni, nacionalni in evropski ravni. Zagotavlja finančno in izobraževalno podporo za mednarodne mladinske aktivnosti z namenom vzpodbujanja mladinske mobilnosti, upoštevanja človekovih pravic, demokracije in kulturnega pluralizma. Mladinski sektor znotraj Sveta Evrope združuje in posreduje vedenje o življenjskih situacijah, pričakovanjih in izražanjih mladih v širšem evropskem prostoru.

  

Sektor oz. enota (Youth Department), ki pokriva področje mladine, je sestavni del Generalnega direktorata za demokratično državljanstvo in participacijo Sveta Evrope (DG II). ki je eden izmed nosilnih stebrov organiziranosti Sveta Evrope. Med državami članicami Sveta Evrope, ki so pristopile k Evropski kulturni konvenciji, je 28 takšnih, ki so hkrati članice EU. Več o članstvu Sveta Evrope v spodnji povezavi:

 

 

http://www.coe.int/en/web/about-us/our-member-states


Generalni direktorat za demokracijo je v obdobju 2014-2015 izpostavil tri prioritetna področja, to so:

  

- Demokratično upravljanje in inovacije

- Različnost (pluralnost)

- Soudeležba (participacija)
 

 
SOODLOČANJE MLADINE

  

Usmerjevalni odbor za mladino (CDEJ) sestavljajo predstavniki ministrstev ali teles odgovornih za mladino iz držav, ki so pristopile k Evropski kulturni konvenciji. Usmerjevalni odbor za mladino skrbi za sodelovanje mladinskega sektorja na vladni ravni z zagotavljanjem okvirja za primerjave nacionalnih mladinskih politik, izmenjavo dobrih praks in vzpostavljanjem standardov, kot je npr. v primeru Priporočila R (97) 3 za soudeležbo mladih v civilni družbi v okviru Konvencije za transnacionalno prostovoljstvo mladih.

  

Svet mladih (CCJ) sestavlja 30 predstavnikov nevladnih mladinskih organizacij in združenj. Svet mladih skrbi za prenos mnenj in stališč za vse aktivnosti sektorja in zagotavlja, da so mladi soudeleženi pri odločitvah Skupnega sveta za mladino in sicer na način so-odločanja, kar je edinstven mehanizem upravljanja v institucijah znotraj širšega evropskega prostora. Za mladinski sektor Skupni svet za mladino določa prioritete, cilje in finančni okvir.

  

Programski odbor za mladino je podobno kot Skupni svet za mladino sestavljen s predstavnikov vladnih in nevladnih struktur. Pripravlja, spremlja in vrednoti program obeh Evropskih mladinskih centrov ter ocenjuje predlagane projekte in programe Evropskega mladinskega sklada.

  

PODPORNI INSTRUMENTI MLADINSKEGA SEKTORJA

  

Evropski mladinski sklad (fondacija), EYF, nudi finančno podporo evropskim mladinskim aktivnostim v višini 3 MIO na letni ravni. EYF je učinkovit instrument za sodelovanje mladine na evropski ravni. Sklad nudi podporo mladinskim aktivnostim, mrežnemu povezovanju in iniciativam v organizaciji mladinskih nevladnih organizacij, pa tudi publikacijam, audio-vizualnim materialom, spletnim povezavam, pilotnim projektom, ipd. V letu 2010 je sklad omogočil podporo 340 projektom, ki so vključili 17.000 mladih.

  

Evropska mladinska centra, Evropski mladinski center v Strasbourgu (EYCS) in Evropski mladinski center v Budimpešti (EYCB), sta pomembna stebra mladinskega sektorja pri uveljavljanju mladinske politike članic Sveta Evrope. Centra zagotavljata sodobno delovno okolje za mednarodne aktivnosti in srečanja. Poleg rezidenčnih zmogljivosti ter rednega profesionalnega pedagoškega in tehničnega osebja je udeležencem na voljo tudi prevajalska služba. Vladne in nevladne organizacije lahko poleg redno financiranih programov obeh centrov sodelujejo s programi v lastni režiji.

  

 

http://www.coe.int/t/dg4/youth/EYC/Strasbourg_en.asp

http://www.coe.int/t/dg4/eycb/default_EN.asp


PARTNERSKE ORGANIZACIJE IN SODELOVANJE

  

Partnerstvo EU-Svet Evrope

  

Partnerstvo med Evropsko komisijo in Svetom Evrope na področju mladinske politike, raziskav mladine in mladinskega dela, je v obliki Partnerskega dogovora od leta 2005 usmerjeno k vsebinam, ki pokrivajo:

 
- evropsko državljanstvo
- človekove pravice in medkulturni dialog
- kvaliteto in priznavanje mladinskega dela
- boljše poznavanje in vedenje o mladini
- razvoj mladinske politike

 

Več: http://youth-partnership-eu.coe.int 

  

Partnerski dogovor za mladinsko mobilnost in Mladinska kartica pod 26:

  

Delni sporazum o mladinski mobilnosti obstaja v Svetu Evrope od leta 1991 z namenom, da se v čim več državah članicah razvijejo in vzdržujejo sheme Mladinske kartice za mlade do 26 let starosti. Delni sporazum je bil sprejet na zasedanju ministrov na  podlagi odločitve o sprejemu Resolucije (Committee of Ministers Resolution ResAP(003)1).


Odbor za koordinacijo Delnega sporazuma skrbi za dodano programsko vrednost pri treh ključnih področjih, ki se nanašajo na:
 

- mladinske projekte mobilnosti
- soudeležbo pri medkulturnih učnih projektih
- kvaliteti in razvoju podpornih ukrepov 

  

Več: http://www.coe.int/youth

 

Partnerska organizacija, ki na evropskem nivoju skrbi za instrument mladinske kartice, je EYCA https://www.eyca.org/.

  

Svet Evrope in ERYCA

 

Partnerski dogovor med Svetom Evrope in Evropsko mladinsko informacijsko in svetovalno agencijo (ERYCA) obstaja  od Aprila 1997 na podlagi sprejetega priporočila ministrov držav članic - Recomadation No R (90) 7. Partnerski dogovor je bil sprejet z namenom promocije in razvoja področja informiranja, še posebej zaradi organiziranja izobraževalnih aktivnosti strokovnjakov s področja informiranja in svetovanja mladine.
ERYCA je mednarodno nevladno združenje, ki skrbi za koordinacijo in mreženje informacijskih storitev.

  

Več: www.eryca.org


EVROPSKA MREŽA MLADINSKIH CENTROV

  

Evropska mreža mladinskih centrov - The European Network of  Youth Centres for international and inter-cultural learning (ENYC) povezuje mladinske centre, ki v državah članicah delujejo na regionalnem ali nacionalnem nivoju in ki se prostovoljno udejstvujejo:

  

- z mednarodnimi in medkulturnimi izmenjavami in učnih procesih
- s promoviranjem in osveščanjem o raznovrstnih kulturnih identitetah
- z neformalnim izobraževanjem in participatornimi metodami učenja
- z uveljavljanjem temeljnih vrednot Sveta Evrope kot so univerzalne človekove pravice in pluralna demokracija

  

Pogoj za članstvo v Evropski mreži mladinskih centrov je poleg programske usmeritve tudi razpolaganje z lastnimi nastanitvenimi kapacitetami ter ustreznimi človeškimi viri, ki lahko pritegnejo mlade k aktivni soudeležbi v medkulturnih in mednarodnih programih.

 

Program mreže mladinskih centrov sprejme vsako leto skupščina na predlog Biroja. Delovanje ENYC-a je vključeno v partnerski dogovor z Direktoratom za mladino Sveta Evrope. 

  

http://www.coe.int/t/dg4/youth/Partners/ENYC_en.asp
E-naslov: Andre-Jacques.DODIN(at)coe.int


PROGRAMSKO SODELOVANJE

 

Kooperacijski program Sveta Evrope z Rusko federacijo http://www.coe.int/t/dg4/youth/Partners/CoE_Russian_Federation_en.asp

Kooperacija z Ukrajino http://www.coe.int/t/dg4/youth/Partners/Ukraine_co-operation_programme_en.asp

Mladinska politika in participacija v Turčiji

 


E-VIRI (angleški in francoski jezik)

  

Human Rights education  http://www.coe.int/t/dg4/youth/Training/Training_courses/HRE_Youth_Programme_en.asp

Youth participation http://www.coe.int/t/dg4/youth/Coe_youth/Youth_Participation_Charter_en.asp

European portfolio http://www.coe.int/t/dg4/youth/Resources/Portfolio/Portfolio_en.asp

Forum 21 http://www.coe.int/t/dg4/youth/Resources/Forum_21/forum_en.asp 

Think Youth! http://www.coe.int/t/dg4/youth/THINK_YOUTH_en.asp

Publications http://www.coe.int/t/dg4/youth/Resources/Publications/Publications_en.asp

Documents http://www.coe.int/t/dg4/youth/Resources/Documents/Documents_en.asp

Kampanja No hate speech: http://www.nohatespeechmovement.org/ 

   

 

TEMELJNA DOKUMENTA SVETA EVROPE NA PODROČJU MLADINSKE POLITIKE 

 

 

Agenda 2020: Načrt za prihodnost mladinske politike (2008)

  

Na osmi Konferenci evropskih ministrov odgovornih za področje mladine, ki je 11. oktobra 2008 potekala v Kijevu, so prisotni ministri in pomembni politični odločevalci iz 47 držav podpisnic Evropske kulturne konvencije sprejeli temeljni strateški dokument z namenom dolgoročnejše usmeritve mladinske politike. Dogovorili so se za načrt aktivnosti Sveta Evrope na področju mladine, za katerega skrbi Direktorat za mladino v sodelovanju znotraj drugih struktur Sveta Evrope.

  

V deklaraciji Agenda 2020 je opisano, kaj mora mladinska politika zasledovati takoj in v naslednjem desetletju na treh glavnih področjih: človekove pravice in demokracija, kulturna raznolikost in medkulturni dialog ter vključevanje mladih v družbo.

 

  

Revidirana evropska listina o vključevanju mladih v lokalno in regionalno življenje, Kongres lokalnih in regionalnih skupnosti Evrope, 2003

  

Kongres lokalnih in regionalnih skupnosti Evrope in Usmerjevalni odbor Sveta Evrope za mladinska vprašanja sta leta 2003 sprejela predloge sprememb Evropske listine o vključevanju mladih v lokalno in regionalno življenje. Dejavno sodelovanje mladih pri odločitvah in dejavnostih na lokalni in regionalni ravni je ključnega pomena, če hočemo zgraditi bolj demokratično, vključujočo in uspešno družbo. Sodelovanje v demokratičnem življenju skupnosti je več kot le udeležba (aktivna ali pasivna) na volitvah, čeprav je to pomemben sestavni del. Bistvo udeležbe v družbi in aktivnega državljanstva je, da imaš možnost, prostor in podporo, da lahko sodeluješ pri odločanju in vplivaš na odločitve ter se vključuješ v različne dejavnosti in s tem prispevaš h graditvi boljše družbe.

  

Vključevanje mladih v lokalno in regionalno življenje mora biti del celovite politike udeležbe državljanov v javnem življenju, kot je že zapisano v Priporočilu Odbora ministrov državam članicam o udeležbi državljanov v lokalnem javnem življenju, Priporočilo (2001) 19.

  

Druge koristne povezave:

 

European Youth Portal

Alliance of Civilisation