MEDNARODNO SODELOVANJE

Evropsko sodelovanje na področju mladine

 

Sodelovanje na področju mladine se v okviru EU zadnja leta zelo krepi.

Leta 2001 je bila sprejeta Bela knjiga s predlogi ukrepov za spodbujanje aktivnega državljanstva med mladimi. Na tej podlagi je Svet ministrov sprejel številne dokumente, v katerih je opredelil način evropskega sodelovanja, predstavil osnovne smernice in skupne cilje. V letu 2005 je Evropski svet kot odziv na vse večje probleme, s katerimi se srečujejo mladi pri izobraževanju, na trgu dela in tudi sicer v družbi, sprejel Evropski pakt za mlade kot aneks k takratni (lizbonski) strategiji gospodarskih in socialnih reform. Evropska mladinska politika je dobila nov zagon leta 2009, ko so ministri, pristojni za mladino, sprejeli novo resolucijo o prenovljenem okviru evropskega sodelovanja na področju mladine, ki vse države članice poziva k ustvarjanju več priložnosti za vse mlade pri izobraževanju in na trgu dela ter spodbujanju aktivnega državljanstva, socialnega vključevanja in solidarnosti med vsemi mladimi. Resolucija pomeni predvsem okvir usmeritev, ki državam članicam pomaga pri razvoju njihovih nacionalnih politik, Evropska komisija pa državam zagotavlja podporo z rednim spremljanjem izvajanja, aktivnostmi medsebojnega učenja in izmenjave dobrih praks ter evropskimi raziskavami mladine.

Mladinska politika se podobno umešča tudi v okvir razvoja drugih strategij Evropske unije. Predvsem velja omeniti strategijo Evropa 2020, novo gospodarsko strategijo za rast in delovna mesta. Ena pomembnejših pobud strategije Evropa 2020 je t. i. vodilna pobuda »Mladi in mobilnost«, ki izpostavi prav mlade kot tisto družbeno skupino, ki ima bistveno vlogo pri doseganju ciljev gospodarske strategije. Kakovostno izobraževanje in usposabljanje, učinkovito vključevanje na trg dela in večja mobilnost mladih so ključni dejavniki za izkoriščanje njihovega potenciala.

 

 

Evropski mladinski portal

Evropski center znanja za področje mladinske politike v okviru partnerstva Evropske komisije in Sveta Evrope na področju mladine

 

Mladi ob evropski integracijskih procesih pridobivajo vse večje možnosti mednarodnega povezovanja. Urad RS za mladino s svojimi ustaljenimi mednarodnimi povezavami slovenskim organizacijam omogoča učinkovitejše vključevanje v mednarodne povezave.

 

Mednarodni projekti so namenjeni udeležbi mladih v različnih projektih in dogodkih po vsej Evropi. Na Uradu koordiniramo in vodimo mnogo mednarodnih projektov, ki so namenjeni spodbujanju solidarnosti in zavedanja o globalni soodvisnosti ter odpravljanju revščine in socialne izključenosti, medregijskemu sodelovanju, turizmu, zaščiti okolja, ohranjanju kulture in mladinskega sodelovanja. Z njimi podpiramo izmenjave in sodelovanje mladih v evropskem prostoru. Mladinskim organizacijam so namenjeni tudi razpisi za mednarodno dejavnost mladih, ki jim pomagajo pri pripravi in izvedbi različnih mednarodnih aktivnosti in dogajanj v Sloveniji.

 

Erasmus+: Mladi v akciji

Erasmus+ je novi program EU za sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014–2020. Mladinsko poglavje programa Erasmus+ nagovarja mladinski sektor in ga spodbuja k organizaciji  učnih mobilnosti za vse mlade v starosti od 13. do 30. leta, ki ponujajo priložnosti neformalnega izobraževanja in priložnostnega učenja v kontekstu mladinskega dela. Spodbuja tudi razvoj kompetenc mladinskih delavcev in voditeljev za organizacijo aktivnosti neformalnega učenja v mladinskem delu ter vključevanje mladih v dialog z oblikovalci mladinskih politik na lokalni, nacionalni, evropski ali mednarodni ravni.

 

Koristne povezave:

 

Erasmus+ v Sloveniji

 

Erasmus+: Mladi v akciji

 

Eurodesk Slovenija – evropske informacije za mlade

  

Evropske strani programa Erasmus+

Center Sever-Jug

Evropski center za globalno soodvisnost in solidarnost Center Sever-Jug (North-South Centre) je bil ustanovljen na podlagi delnega sporazuma Sveta Evrope leta 1998 z namenom širiti zavest o globalni povezanosti in soodvisnosti sveta, poglobiti sodelovanje med severnimi in južnimi državami ter voditi in podpirati programe globalnega izobraževanja. Delo Centra se osredotoča predvsem na vzgojo in izobraževanje o spoštovanju človekovih pravic, varstvo okolja, ohranjanje miru ter uravnoteženemu razvoju in solidarnosti.

Mladina je prioritetni partner in ciljna skupina za akcijo Centra Sever-Jug.

Namen mladinske razsežnosti programa je spodbujati, izboljšati in dati razvidnost vlogi mladih in njihovih organizacij kot akterjev razvoja in svetovne soodvisnosti s cilji:

-   Povečati medsebojno povezanost med mladinskimi politikami in razvojnimi politikami na državni, evropski in mednarodni ravni (razsežnost politične akcije);

-   Delovati kot most in pospeševalec med regionalnimi pobudami za izmenjavo najboljših praks (načinov dela) pri raziskovanju, podatkih in politikah v zvezi z vrednotami, stališči in hotenji mladih v smeri razvoja (informacijska in raziskovalna razsežnost);

-   Spodbujati in omogočiti dialog in povezovanje v mrežo za skupno ukrepanje med mladimi in organizacijami, ki služijo mladim, v različnih območjih sveta s krepitvijo njihove soudeležbe in z izboljšanjem njihove sposobnosti kot akterjev, ki polno sodelujejo v vseh razvojnih procesih.

 

Center Sever-Jug (North-South Centre)

http://www.coe.int/T/E/North-South_Centre/

 

Več informacij je na voljo v sprejetih dokumentih:

 

RESOLUCIJA (89) 14

O ustanovitev evropskega Centra za svetovno soodvisnost in solidarnost, (ki jo je Odbor ministrov sprejel 16. novembra 1989 na svojem 85. zasedanju)

 

RESOLUCIJA (93) 51

O potrditvi nadaljevanja evropskega centra za svetovno soodvisnost in solidarnost,

(ki jo je Odbor ministrov sprejel 21. oktobra 1993 na svojem 500. zasedanju)

 

Okvir evropske strategije

za okrepljeno in boljše globalno izobraževanje v Evropi do leta 2015

Povzetek »Maastrichtske deklaracije o globalnem izobraževanju«1

 

Celotno besedilo dokumenta je na voljo na spletni strani Maastrichtskega kongresa www.globaleducationeurope.net

 

Program Evroplatforma

Evroplatforma je neformalna mreža evropskih držav, regij in mest, ki promovira širitev sodelovanja med regijami in mladimi in izmenjava znanj ter izkušenj mladinskega dela in mladinske politike. Člani Platforme vsako leto pripravijo bogato ponudbo mladinskih izmenjav in mednarodnih aktivnosti za mlade med 16 in 25 letom.
Člani Evroplatforme letno organizirajo okoli 40 taborov in podobnih prireditev, ki sprejmejo več kot 80 udeležencev in udeleženk iz Slovenije. Mednarodni tabori trajajo od enega do dveh tednov in so priložnost za spoznavanje vrstnikov iz drugih držav ter aktivno preživljanje dela poletnih počitnic.

 

Nacionalni koordinator Evroplatforme v Sloveniji - Zavod Avantis
Domača stran Evroplatforme
http://www.avantis.si