Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

KOHEZIJSKA POLITIKA

 

OBDOBJE 2007 – 2014


Temeljno podlago za črpanje evropskih kohezijskih sredstev v obdobju 2007 – 2014 je skladno z normativnimi podlagami EU predstavljal Nacionalni strateški referenčni okvir ki je opredelil strategijo Slovenije za doseganje hitrejše konvergence s poudarkom na uporabi sredstev kohezijske politike. Na konkretnejši ravni so bili sprejeti trije operativni programi:

   

Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov

Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture

Operativni program razvoja človeških virov

  

Urad RS za mladino je na tej podlagi izpeljal tri instrumente, in sicer:

  

1. Javni razpis za izbor operacij za sofinanciranje investicij v mladinsko turistično infrastrukturo - mladinski centri (2008)

  

Predmet javnega razpisa je bilo sofinanciranje projektov za izvedbo investicij na področju javne mladinske turistične infrastrukture – mladinski centri, ki so poleg kapacitet za izvajanje mladinskih programov zagotavljale tudi nastanitvene kapacitete, s čimer so bile mladim ponujene možnosti za izvajanje večdnevnih oz. dolgoročnih mladinskih programov.
 
Mladinski centri imajo izreden pomen za neformalno in priložnostno učenje ter socialno kohezijo mladih v lokalnem in regionalnem okolju, predvsem neorganizirane mladine, ob tem da ni zadostno razvita infrastruktura za uveljavljanje primernejšega vrednotenja naravne, kulturne in družbene danosti v širšem, mednarodnem prostoru.
 
Cilji omenjenega razpisa so bili:

  
• Razvoj javne mladinske turistične infrastrukture in turizmu komplementarne dejavnosti, ki se bo odražala v pridobitvi novih prenočitvenih kapacitet;
• Zagotavljanje zmogljivosti za pospeševanje mobilnosti mladih;
• Zagotavljanje ustrezne velikosti in opremljenosti prostorov za več funkcionalne namene;
• Zagotavljanje prostorskih pogojev za večjo ponudbo neformalnih učenj;
• Povečanje infrastrukturnih možnosti za izvajanje programov medkulturnih praks;
• Zagotavljanje večje prepoznavnosti turistične destinacije;
• Zagotavljanje infrastrukturnih pogojev za povečanje števila zaposlenih različnih profilov s področja mladinskega dela, kulture, ustvarjalnosti, športa, sociale v mladinskih centrih


2. Javni razpis za izbor projektov s področij socialnih, državljanskih in kulturnih kompetenc za obdobje (2009-2012)

  

Namen tega javnega razpisa je bil dvig socialnih, državljanskih in kulturnih kompetenc, in sicer z razvijanjem in implementacijo modelov omenjenih kompetenc ter vključitvijo tem s teh področij v projekte, ki jih bodo izvajale mreže organizacij znotraj polja mladinskega dela. V te mreže organizacij se povezujejo mladinske organizacije, ki imajo status po Zakonu o mladinskih svetih ali podeljen s strani Urada RS za mladino na Javnem pozivu za pridobitev statusa do upravičenosti do sofinanciranja organizacij na področju mladinskega dela za obdobje 2009-2012 in druge organizacije, pravne osebe javnega ali zasebnega prava, ki so povezane z vsebino projekta.

  

Predmet javnega razpisa sta bila:

- razvoj modelov neformalnega in formalnega izobraževanja za mladinskega delavca za vključevanje v programe organizacij:
- izvedba projektov, ki jih bodo izvajale mreže in ki bodo vključevale teme s področij socialnih, državljanskih in kulturnih:

 

3. Javni razpis za izbor operacij s področij socialnih in državljanskih kompetenc mladih (2013)
  

Predmet javnega razpisa je bilo sofinanciranje projektov nevladnih organizacij v mladinskem sektorju namenjenih razvoju socialnih in državljanskih kompetenc posameznega aktivnega udeleženca in vsebinsko utemeljenih vsaj na enem od naslednjih področij: širjenje organizacijskih enot na lokalni ravni, vzpostavljanje lokalne mreže informiranja in usmerjanja za mlade, podpora in izvajanje nekonvencionalne politične participacije mladih, spodbujanje ali krepitev stalnih mehanizmov posvetovanj mladih, s ciljem izboljšati trenutno stanje.

  

Financirani so bili projekti, ki jih izvajajo organizacije s statusom delovanja v javnem interesu v mladinskem sektorju, mladinski sveti lokalnih skupnosti in Mladinski svet Slovenije. Gre za projekte, ki so vsebinsko namenjeni usposabljanju mladih posameznikov v mladinskem sektorju z ustvarjanjem novih delovnih mest in krepitvi: teritorialne organiziranosti organizacij v mladinskem sektorju, informiranja mladih, krepitvi politične participacije mladih in krepitvi mehanizmov posvetovanj mladih.

  

Z razpisom želi ministrstvo okrepiti zaposljivosti mladih v organizacijah v mladinskem sektorju z usposabljanjem lastnih strokovnih kadrov upravičenih prijaviteljev ob hkratni okrepitvi organizacijskih mrež organizacij v mladinskem sektorju, ki delujejo na nacionalni ravni ali delujejo v tej smeri, vzpostavitvi lokalne mreže informiranja in usmerjanja za mlade, kjer je še ni, izvedbi projektov nekonvencionalne politične participacije mladih in vzpostavitvi mehanizma posvetovanj mladih tam, kjer ga še ni.

 


OBDOBJE 2014 – 2020

  

Slovenija v obdobju 2014–2020 razpolaga s 3,255 milijarde evrov sredstev iz evropskih strukturnih skladov in Kohezijskega sklada. Velika večina sredstev je namenjena uresničevanju Strategije EU 2020. Evropska komisija je opredelila 11 tematskih ciljev, znotraj katerih lahko države članice financirajo ukrepe evropske kohezijske politike in z njimi prispevajo k skupnemu doseganju ciljev Strategije EU 2020.

 

Slovenija je konec leta 2014 z Evropsko komisijo dogovorila t.i. Operativni program (OP), ki predstavlja ključni izvedbeni dokument, v katerem so predstavljene prednostne osi izbranih prednostnih naložb, kamor bo Slovenija vlagala sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 z namenom doseganja nacionalnih ciljev v okviru ciljev EU 2020. Na tej podlagi se bo sprejel poseben izvedbeni načrt, ki bo določal posamezne instrumente.

  

V obdobju 2014–2020 bo veljal enoten Operativni program za črpanje vseh treh strukturnih skladov Evropske Kohezijske politike (Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad, Kohezijski sklad). V dokumentu ni sektorskega pristopa. Prav tako za regijske projekte ni posebne prednostne osi, temveč bo mogoče regijske projekte financirati v okviru opredeljenih vsebinskih prednostnih osi OP. Namen takega pristopa je, da do sredstev pridejo dobri projekti, ne glede na sektor/regijo. Zato bodo podprti projekti, ki bodo prispevali k povečevanju konkurenčnosti in potrebnemu dvigu dodane vrednosti na zaposlenega, ohranjanju in ustvarjanju novih (kakovostnih) delovnih mest, internacionalizaciji, zmanjševanju socialno ekonomskih razlik itd. Tak pristop odpira številne možnosti za oblikovanje celostnih projektov in iskanje sinergij med sektorji in/ali regijami, kar je ključnega pomena za razvojni preboj.

  

Za nadaljnji razvoj mladinskega dela in mladinske politike v Sloveniji so ključni instrumenti znotraj Evropskega socialnega sklada. Njegovi poudarki so:

  
- Spodbude za zaposlovanje in usposabljanje, še posebej za mlade in starejše – predvidoma 360 milijonov evrov.
- Spodbude za dvig kompetenc posameznikov in projekti za razvoj človeških virov v podjetjih, kakovostnejšo poklicno izobraževanje, mednarodno mobilnost dijakov, študentov in delavcev v izobraževalnem sistemu – predvidoma 150 milijonov evrov
- Socialno vključevanje, kjer je poudarek na aktivaciji prejemnikov socialnih transferjev, projekti socialnih inovacij in socialnega podjetništva. Predvsem bo podprta deinstitucionalizacija storitev socialnega varstva. Nove oblike storitev in s tem nova delovna mesta t.i. bela delovna mesta bodo podprte s socialnim podjetništvom, to pa tudi s strani posebnih finančnih instrumentov v okviru spodbud za podjetij iz sklada za regionalni razvoj – predvidoma 150 milijonov evrov.