INFORMIRANJE IN SVETOVANJE ZA MLADE

Informiranje in svetovanje mladim je ena glavnih nalog Urada. Mlade spodbujamo, da se zavedo svojega mesta v družbi in aktivno odločajo o lastnem osebnem razvoju.

V Uradu RS za mladino že nekaj let sistematično vzpodbujamo razvoj informiranja in svetovanja za mlade, kar predstavlja enega od najpomembnejših mehanizmov za zvišanje ter spodbujanje družbene participacije mladih, njihove socialne integracije, osebnostnega razvoja in avtonomije. V ta namen razvijamo spletno mladinsko komunikacijsko informacijsko središče www.mlad.si ter sofinanciramo številne organizacije, ki se ukvarjajo z informiranjem in vzpostavljanjem informativnih mrež. Posebno pozornost med številnimi dejavnostmi na tem področju namenjamo neorganizirani mladini, saj ta populacija občuti primanjkljaj informacij ostreje kot organizirani mladi.