Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Vmesno poročilo projekta Rastimo skupaj 2017

 

V okviru projekta Rastimo skupaj, ki Mladinski svet Slovenije v vlogi glavnega organizatorja izvaja na pobudo Urada RS za mladino, smo v jesenskem času izvedli pet posvetov v izbranih občinah po Sloveniji. Vključene občine Hajdina, Izola, Borovnica, Kranjska Gora in Slovenska Bistrica so po uvodnih srečanjih, ki so potekala meseca maja letos, opravile anketiranje in uporabile druge metode ugotavljanja stanja mladih ter tako dobile vpogled v potrebe mladih v njihovem lokalnem okolju.

 
Z rezultati anket in analizami smo nato s pomočjo delovne skupine Rastimo skupaj identificirali ključna področja in izzive, s katerimi se soočajo izbrane občine. Na posvetih, katerih so se udeležili tako mladi in lokalni odločevalci ter delovna skupina Rastimo skupaj, smo naslavljali omenjena področja in iskali skupne rešitve. Ugotovili smo, da je ovira za sodelovanje mladih in odločevalcev, velikokrat pomanjkljivo informiranje in nizka participacija mladih. Veliko je komunikacijskih šumov, saj tako mladi kot odločevalci komunicirajo vsak s svojega brega in posledično se med njimi težje razvijejo kvalitetna partnerstva. Težava je tudi nestabilnost kadra v mladinskem sektorju, ter pomanjkanje motivacije za spremembe. Ponekod se soočajo s težavami povezanimi s financiranjem mladinskih programov ali pomanjkljivo mladinsko infrastrukturo.

  

Pregled stanja po občinah:

  

V Občini Izola smo na uvodnem srečanju zastavili ugotavljanje potreb mladih v občini in načrtovanje posveta, na katerem bomo spregovorili o aktualnih izzivih. Na posvetu se je izkazalo, da je za mlade v občini zelo pomembno, da se povežejo med sabo in v odnosu z občino delujejo povezano in enovito zagovarjajo skupne interese v občini. Vzpostavljena mora biti kontinuiteta zagovorništva in redno srečevanje s predstavniki občine. Občina Izola je bila pobudnik za sestanke, ki naj potekajo enkrat na tri mesece oziroma po dogovoru, povabljene pa naj bodo vse organizacije iz lokalnega okolja.

  
V Občini Hajdina je položaj mladih dobro urejen, nekaj izzivov imajo s stanovanjsko problematiko. Občina si želi vzpostaviti lokalni mladinski svet, ki bo enoten sogovornik in zagovornik interesov z mladimi in s tem namenom so tudi sklicali posvet, ki smo ga izvedli v okviru projekta. V času do posveta so s pomočjo projektnih aktivnosti dosegli oprostitev komunalnega prispevka za mlade. Na samem posvetu pa izpostavili izzive ustanavljanje mladinskega sveta, saj v občini nimajo veliko mladinskih organizacij. Z namenom zagotavljanja pogojev za ustanovitev, bo potrebno preurediti statute zainteresiranih društev in ustanoviti mladinske sekcije ter opozoriti na pomen mladinskega organiziranja. Občina se je zavezala, da bo pripravila seznam društev in preverila njihov interes za mladinsko združevanje.

  
V Občini Borovnica smo na uvodnem srečanju ugotovili, da je mladinska infrastruktura ustrezna, se pa kaže primanjkljaj mladinskih programov. Na občini pripravljajo razvojno strategijo, v katero pa želijo vključiti tudi mlade. Po ugotavljanju potreb mladih, ki so jih prepoznali s pomočjo izvedene ankete, smo na jesenskem posvetu dorekli, da je potrebno v občinskem proračunu zagotoviti posebno postavko za mlade, mladi pa morajo pripraviti vsebinsko kvaliteten program. Trenutno je najbolj aktivno le eno društvo, ki mladim ponuja prostočasne aktivnosti. Občina je na voljo za redna srečevanja in je mlade pozvala, da se srečujejo.

  
Na Občini Kranjska Gora so želeli mladim omogočiti sodelovanje v participatornem proračunu, vendar se je izkazalo, da bi bilo dobro najprej izboljšati participacijo mladih. V občini se kaže pomanjkanje sodelovanja in rednega stika med mladimi in občino in s tem namenom so se odločili za pripravo ankete, za ugotavljanje potreb mladih. Ugotovljeno je bilo, da je morda težava v tem, da v občini niso naslavljali realnih potreb mladih in da ni bilo kontinuiranega dela z mladimi (samo posamezni dogodki), zato je prišlo do družbene neaktivnosti mladih, ki pa so sicer številni v interesnih dejavnostih. Na občini je prišlo do pobude, da preko programa javnih del zaposlijo osebo, ki bo odgovorna za delo z mladimi. S spodbujanjem participacije pa bi bilo potrebno začeti že ob koncu osnovne šole, saj se starejša populacija že počasi odmika iz občine. Participatorni proračun za mlade bodo izvedli v letu 2018.

  
V Občini Slovenska Bistrica se je na uvodnem srečanju izkazalo, da je veliko mladih vključenih v različna interesna društva, vendar so med seboj slabo povezani. V času do posveta so na občini izpeljali anketo, s katero so identificirali potrebe mladih. Mladi v občini so aktivni, vendar prevladuje razdrobljenost mladih, ki participirajo. Pri vzpostavljanju sodelovanja z občino bi potrebovali ti. mehki člen, ki bi lahko bil mladinski center (vezni člen pa klub študentov), vendar morajo mladi pripraviti akcijski načrt za delovanje mladinskega centra. Eden izmed izzivov je tudi slaba komunikacija z občino in pomanjkljivo informiranje. Na občini razmišljajo o vzpostavitvi portala, na katerem bi bile zbrane vse informacije za mlade.

  
V nadaljevanju izvajanja projekta bomo na nacionalnem srečanju Rastimo skupaj predstavnikom občin ponudili uporabne vsebine, ki jim bodo v pomoč pri izboljšanju in iskanju inovativnih oblik participacije mladih ter ponudili prostor za prenos praks in mreženje. Po srečanju si bomo do konca leta 2017 v individualnih procesih še naprej z različnimi aktivnostmi prizadevali za izboljšanje položaja mladih in njihovega sodelovanja z občinami.