Skoči na vsebino

NOVICA

Informacija za organizacije s statusom delovanja v javnem interesu glede obveznosti poročanja

Nekatere organizacije s statusom delovanja v javnem interesu v mladinskem sektorju se tudi letos na nas obračate z vprašanji, povezanimi z obveznostjo poročanja, ki jo določa Zakon o društvih. V ta namen pošiljamo naslednja pojasnila.

 

1. Organizacije s statusom v javnem interesu v mladinskem sektorju, ki z Uradom RS za mladino (URSM) v letu 2013 niso imele sklenjene pogodbe o sofinanciranju letnega programa v okviru javnega poziva za leto 2013, oziroma niso poročale o realizaciji izvedenega programa v skladu s pogodbenimi obveznostmi, so za ohranitev statusa v javnem interesu, v skladu s področnim zakonom (ZJIMS), dolžne do 31. 3. 2014 posredovati URSM poročilo in sicer na način, ki ustreza posameznemu tipu organizacije v javnem interesu:

- status društva v javnem interesu v mladinskem sektorju,

- status mladinske organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju,

- status organizacije za mlade v javne interesu v mladinskem sektorju.

 

2. Tudi v letošnjem letu nadaljujemo z lani uvedeno prakso, po kateri organizacijam, ki so redne pogodbenice v okviru letnih javnih pozivov za sofinanciranje mladinskega dela, načeloma NI POTREBNO oddajati posebnega poročila, vezanega na statuse. Seveda pa se posamezne organizacije v tem kontekstu soočate z različnimi dodatnimi okoliščinami, zato vam v nadaljevanju posredujemo še dodatne informacije:

 

2.A. V primerih, ko je posamezna organizacija vlogo za status podala na URSM in ta organizacija nima statusa delovanja v javnem interesu še na katerem izmed drugih področij, mora poročilo podati na URSM, vendar kot že rečeno le, če v letu 2013 ni bila pogodbenik na podlagi Javnega poziva za sofinanciranje mladinskega dela 2013 ter se v letu 2014 ni prijavila na Javni poziv za sofinanciranje mladinskega dela za leto 2014. URSM bo namreč sprejel končno poročilo iz javnega poziva za leto 2013 kot izpolnjeno obvezo tudi za področje statusa delovanja v javnem interesu, vlogo na javni poziv v letu 2014 pa kot izpolnjeno obvezo za poročanje o programih prihodnjega delovanja in finančno poročanje. V kolikor organizacija ni udeležena v katerem od navedenih pozivov, je dolžna poslati poročilo za ta del.

 

Še posebej izpostavljamo, da je pri treh različnih skupinah organizacij potrebno upoštevati dodatne, specifične pogoje za posamezno skupino. Pri nacionalnih mladinskih organizacijah je to število in struktura članstva in vodstva ter delovanje regijskih enot, pri drugih nevladnih organizacijah pa ustrezen mehanizem soodločanja mladih. V kolikor poročilo ali prijava, s katero na URSM razpolagamo, ne vsebuje vseh podatkov, ki se nanašajo na pogoje, vezane na status organizacije v javnem interesu, je potrebno poročanje dopolniti. Zato vse tovrstne organizacije pozivamo, da skrbno pregledajo podatke, ki so jih v okviru končnega poročila za javni poziv 2013 in prijave na javni poziv 2014 oddale ter URSM pošljejo morebitne dodatne informacije, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev. Obrazec za poročanje ni formalno določen in je oblika prepuščena organizaciji.

 

2.B. V primeru, ko je organizacija že imetnica statusa delovanja v javnem interesu na katerem izmed drugih "sektorskih" področij, mora poročilo o delovanju na področju v javnem interesu podati skladno z odločbo, ki jo je izdalo dotično ministrstvo. V primeru, ko je organizacija tudi pogodbenica URSM v okviru javnega poziva za leto 2013, lahko v poročilu navede, da je poročanje za dopolnilni status za mladinski sektor opravljeno v okviru končnega poročila iz naslova javnega poziva za leto 2013, enako pa velja za obveznost poročanja o programih prihodnjega delovanja.

 

2.C. Organizacije, ki so status prejele v letu 2014, so dolžne poročati šele v letu 2015.

 

2.D. Javni zavodi in mladinski sveti lokalnih skupnosti glede statusa delovanja v javnem interesu niso dolžni poročati.

 

Urad RS za mladino bo obveznosti organizacij, ki izhajajo iz statusa delovanja v javnem interesu, tudi v prihodnje povezal z obstoječimi poročili iz javnih pozivov ter na takšen način obseg administrativnega dela skušal ohraniti na enaki ravni.

 

Urad RS za mladino