Skoči na vsebino

NOVICA

Objavljen je drugi popravek javnega razpisa za izbor operacij s področij socialnih in državljanskih kompetenc mladih (Uradni list RS št. 10/14 z dne 7. 2. 2014)

V Uradnem listu RS, št.10/2014 je bil dne 7. 2. 2014 objavljen popravek javnega razpisa in sicer:

 

"V objavi javnega razpisa za izbor operacij s področij socialnih in državljanskih kompetenc mladih, objavljenega v Uradnem listu RS št. 3, dne 10. 1. 2014, pod Ob-1001/14, se na podlagi sklepa št: OP RČV/3/1/30-2-MIZŠ o spremembi sklepa št. OP RČV/3/1/30-0-MIZŠ o dodelitvi sredstev za instrument Javni razpis za izbor operacij s področij socialnih in državljanskih kompetenc mladih (št. sklepa 3033-15/2013-SVLR/40 z dne 6.2.2014) v točki 24. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev popravi datum, tako da se besedilo pravilno glasi:

 

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 25. 02. 2014 do 12. ure. Vloge z zahtevano vsebino morajo v zaprti ovojnici, opremljene z obrazcem z vidno oznako »NE ODPIRAJ – prijava na JAVNI RAZPIS ZA IZBOR OPERACIJ S PODROČIJ SOCIALNIH IN DRŽAVLJANSKIH KOMPETENC MLADIH«, ki je del razpisne dokumentacije, prispeti na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad RS za mladino, Masarykova 16, 1000 Ljubljana.

 

Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo, v določenem roku, ne glede na način dostave, prispele v glavno pisarno Urada RS za mladino.

 

Neustrezno označene in nepravočasno prispele vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in vrnjene prijavitelju."