Skoči na vsebino

NOVICA

Izhodišča in temeljne usmeritve za pripravo »Javnega poziva za sofinanciranje mladinskega dela v letu 2014«

       

V Uradu RS za mladino nadaljujemo z že ustaljeno prakso, po kateri zainteresirane organizacije v mladinskem sektorju z namenom priprave na Javni poziv za sofinanciranje mladinskega dela (v nadaljevanju: javni poziv) vnaprej seznanimo s ključnimi premisami in spremembami, ki jih prinaša vsakoletni javni poziv. Letošnji prospekt, ki je usklajen tudi z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, najdete v prilogi, pri čemer želimo posebej opozoriti, da si pridružujemo pravico do sprememb pri posameznih rešitvah, v kolikor bo to potrebno.


Lep pozdrav,

mag. Peter Debeljak

DIREKTOR

 

 

                                                                                             

IZHODIŠČA IN TEMELJNE USMERITVE ZA OBJAVO JAVNEGA POZIVA

 

 

Javni poziv bo objavljen predvidoma v mesecu decembru 2013.

 

V letu 2014 se bo javni poziv ponovno naslanjal na določbe Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/2010; v nadaljevanju: ZJIMS) in Pravilnika o izvajanju ZJIMS (Uradni list RS, št. 47/2011). To pomeni, da bo temeljni vstopni pogoj pridobljen status delovanja v javnem interesu (v nadaljevanju: status), razen v primeru javnih zavodov v mladinskem sektorju.

 

V letu 2014 bomo z javnimi pozivom prioritetno zasledovali tiste cilje, merila in kazalnike, ki so opredeljeni v Resoluciji o nacionalnem programu za mladino 2013-2022, ki ga je sprejela Vlada RS junija 2013 in je tik pred sprejemom v Državnem zboru RS.

 

Javni poziv bo odprt najmanj 30 dni.

 

Višina razpoložljivih sredstev, ki jih bomo razdelili na podlagi javnega poziva, bo predvidoma primerljiva z višino sredstev, razdeljenih na podlagi javnega poziva v letu 2013.

 

O vseh podrobnostih vas bomo, kot ste že vajeni, obvestili na posebnem informativnem dnevu neposredno po objavi javnega poziva.

 

Javni poziv bo odprt za prijavo predlogov programov v mladinskem sektorju subjektov iz 3. odstavka 18. člena ZJIMS. V primeru javnih zavodov v mladinskem sektorju bodo veljali podobni vstopni pogoji, kot v primeru kandidiranja za pridobitev statusa delovanja v javnem interesu. Mladinski sveti lokalnih skupnosti ne bodo upravičenci za dostop do javnega poziva.

 

Na javni poziv bo možno prijaviti zgolj programe mladinskega dela,  kot je opredeljeno v 3. členu ZJIMS.

 

Organizacije bodo morale izpolnjevati tudi minimalne regionalne in programske pogoje. Ta pristop se je že uveljavil v preteklih izbirnih postopkih in je vezan na dosego minimalnega števila točk pri nekaterih posameznih kriterijih in merilih. S takim pristopom bo zagotovljena večja celovitost in selektivnost sofinanciranja programov. To pomeni, da izpolnjevanje vstopnega pogoja še ne pomeni,  da bo posamična vloga odobrena za sofinanciranje. Sofinancirali se bodo tisti programi, ki bodo dosegli ustrezno število točk.

 

Poleg izpolnjevanja vstopnega pogoja (pridobljen ustrezen status), bodo prijavitelji morali izpolnjevati tudi določene dodatne pogoje.

a)     Za organizacije s statusom nacionalne mladinske organizacije dodatni pogoji niso predvideni.

b)     Za mladinske centre bodo dodatni pogoji:

 • ustrezni prostorski pogoji (najmanj 150 m2), 
 • 1.500 ur rednega delovanja v koledarskem letu ter
 •  ustrezna notranja organizacijska shema, utemeljena na mladinskem delu.

c)     Za druge nevladne organizacije bosta dodatna pogoja:

 • delovanje v vsaj šestih statističnih regijah Slovenije ter
 • ustrezna notranja organizacijska shema, utemeljena na mladinskem delu.

 

Prijavljeni programi bodo morali biti umeščeni v vsaj enega (lahko seveda tudi v več) od področij mladinskega sektorja, ki so navedena v 4. členu ZJIMS, pri čemer bo dan poudarek na kazalnikih, ki zasledujejo prioritete področja »MLADI IN DRUŽBA« Resolucije o nacionalnem programu za mladino 2013-2022 oziroma prioritete iz naslednjih podpodročij:  

 • promoviranje in spodbujanje participacije mladih in krepitev mehanizmov posvetovanj z mladimi, pri tem pa upoštevali načelo uravnotežene zastopanosti spolov;   
 • okrepitev informiranja in svetovanja v mladinskem sektorju;
 • vključevanje neorganizirane mladine;
 • spodbujanje vključevanja v mednarodno mladinsko delo in učnih mobilnosti v mladinskem delu;
 •  večja socialna vključenost mladih z manj priložnostmi;
 •  spodbujanje prostovoljstva med mladimi.

 

Pri prijavljenih programih, ne glede na področje, bo pomembno izkazovanje vidnosti mladinskega dela.

 

Dodatno bo sestavni del preverjanja izpolnjevanja vsebinskih meril tudi ugotavljanje aktivne vloge organizacije na nacionalni ravni (npr. v okviru portala www.mlad.si, Evropskega mladinskega gibanja proti sovražnem govoru, ipd.).

 

V letu 2014 bomo nadaljevali s spremljanjem ključnih rezultatov programov (spremljanje števila aktivnih udeležencev na ravni dejavnosti organizacije), pri čemer bomo skladno z napovedjo spremljanje standardizirali (v letu 2013 je bilo spremljanje preko ustvarjenega obrazca še opcijsko).

 

Prav tako bo posebna pozornost namenjena spremljanju stanja na področju vodstvene strukture organizacij ter v preteklosti izkazovanega določila o prikazu deleža sofinanciranja Urada RS za mladino preko zbirnika plačanih računov.